Fatih’in Hocası Şeyhülislâm Molla Gürani

Fatih’in Hocası Şeyhülislâm Molla Gürani

Fatih’in Hocası Şeyhülislâm Molla Gürani/Gorânî Müfid Yüksel Molla Gürânî, Şemseddin Ahmed Bin İsmail El-Gurânî, Osmanlı Şeyhülislamlarının dördüncüsü olup, Fatih Sultan Mehmed’in hocası ve Osmanlı devrinin ilk Kürt Şeyhülislâmıdır. Irak Kürdistanı’nın Goran bölgesinde 813/1410-11 tarihinde doğmuştur. Kürdistan’daki medreselerde tahsil-i ulûmunu ikmâl eylemiş bilahare Mısır-Kahire’ye gidip orada tahsiliniilerletmiş ünlü muhaddis İbn Hacer El-Askalânî’den icâzet almıştır. Mısır’da tefsir […]

Mehmet Serhan Tayşi’nin Vefatı

Mehmet Serhan Tayşi’nin Vefatı

Tarikat-i Melâmiyye-i Nakşibendiyye’den, Burdur Eşrâfından Merhum Şeyh Ahmed Rasih Bey’in Mahdumu, Millet-Ali Emiri Kütüphanesi Mütekâid Müdürü, Tasavvuf-Tabakât Literatüründeki Bir Çok Eseri Efkâr-ı Umumiyeye Kazandıran, Eski Ve Yakın Aile Dostumuz Mehmet Serhan Tayşi Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur. Merhum-i Mumaileyhe Cenâb-ı Hakk’dan Rahmet-i Bî-Pâyân, Ailesine Sabr-ı Cemil Niyaz Ederim. Merhum’un Cenazesi Yarın (28 Nisan Salı Günü) İkindi Namazını […]

Yüksel: ‘Silaha başvuran kaybeder’

Yüksel: ‘Silaha başvuran kaybeder’

Silaha başvuran kaybeder Araştırmacı yazar Müfid Yüksel’e göre bölge halkı barış ortamından geri dönüş istemiyor. İHH’nin Diyarbakır’da düzenlediği sempozyumda sorularımızı yanıtlayan Yüksel’e göre, devlet ya da PKK, silaha başvuran kaybeder. İHH İnsani Yardım Vakfı çözüm sürecine katkı sağlamak amacıyla Diyarbakır’da Ortadoğu’da Kürtler ve Barış konulu uluslararası bir sempozyum düzenliyor. İki gün sürecek sempozyuma yurt içinden […]

İHH’dan Diyarbakır’da Barış Sempozyumu

İHH’dan Diyarbakır’da Barış Sempozyumu

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İHH ) İnsani Yardım Vakfı tarafından Diyarbakır’da düzenlenen, iki gün süren Uluslararası “Ortadoğu’da Kürtler ve Barış Sempozyumu” İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım’ın açılış konuşmasıyla başladı. Çözüm süreciyle ilgili gelinen noktayı değerlendirmek ve katkı sağlamak için İHH İnsani Yardım Vakfı Diyarbakır’da bir sempozyum gerçekleştirdi. Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sempozyumda hangi çözüm şeklinin […]

Tarih: 1870 Tarihli Hakâiku’l-Vekâyî Gazetesinden Bir Haber:

Tarih: 1870 Tarihli Hakâiku’l-Vekâyî Gazetesinden Bir Haber:

  Tarih: Hakâiku’l-Vekâyî Gazetesinden Bir Haber: (7 Cemâziyelâhire 1287/3 Eylül 1870 Tarihli Birinci Nüsha/Sayı) Cezâyir’de ahâli-yi İslâmiye’yi teslîh ve Fransa aleyhinde isyâna teşvîk etmek üzere Prusya Devleti tarafından gönderilmiş ve otuz bin adet iğneli tüfengi hâmil bulunmuş olan bir Prusya sefînesinin Fransa süfün-i harbiyyesi tarafından tutulduğunu (Soiur) gazetesinden naklen La Turqie yazıyor. “Cezair’de Müslüman halkın […]

Tavîla Nakşibendî-Hâlidî Şeyhleri – Müfid Yüksel

Tavîla Nakşibendî-Hâlidî Şeyhleri – Müfid Yüksel

    Tavîla Nakşibendî-Hâlidî Şeyhleri Müfid Yüksel Tawîlalı Şeyh Osman Siracuddin , Nakşibendiyye’nin Hâlidiyye kolunun kurucusu Mevlâna Hâlid eş-Şehrezorî’nin (vefatı:1242/1827) halifelerinden ve ilk hilâfet verdiği kimsedir. Kaynaklarda Hazret-i Hüseyn’in neslinden geldiği rivayet olunmaktadır. Tevellüdü 1195’tir. Irak Kürdistanı’nda Süleymaniye sancağının Tawîla köyünde tavattun ettiğinden bu köye nisbet olunmuştur. Biyare, Hurmal ve Harpanî gibi çeşitli yerlerde medrese tahsili […]

İstanbul’un Kaybolan Camileri: SALIPAZARI / SÜHEYL BEY CAMİİ  – Müfid Yüksel

İstanbul’un Kaybolan Camileri: SALIPAZARI / SÜHEYL BEY CAMİİ – Müfid Yüksel

İstanbul’un Kaybolan Camileri:  SALIPAZARI CAMİİ (Süheyl Bey Camii)   Müfid Yüksel   Cami, Fındıklı yakınında Salıpazarı’nda bulunmaktaydı. Camiin bânisi derya beylerinden Süheyl Bey’dir. Cami ile alakalı Hadîika’da şu bilgiler bulunmaktadır: “Salıpazarı Camii Der Kurb-ı Fındıklı Bânisi derya beylerinden Süheyl Bey’dir ki, pederi Hemdem Ağa Tersâne kethüdası olmuştur. Merkadi nâma’lumdur. Mukâbilinde vâki çeşme musâhiban-ı şehriyârîden Mehmed […]

İstanbul’un Kaybolan Camileri:  Ayvansaray (Korucu Mehmed Çelebi) Cami-i Şerîfi-Müfid Yüksel

İstanbul’un Kaybolan Camileri: Ayvansaray (Korucu Mehmed Çelebi) Cami-i Şerîfi-Müfid Yüksel

    İstanbul’un Kaybolan Camileri:   Ayvansaray (Korucu Mehmed Çelebi) Cami-i Şerîfi   Müfid Yüksel Cami, Atik Mustafa Paşa Mahallesi 2821 Ada, 3-4 Parselde yer almaktaydı. Ayvansarâyî, Hadîkatu’l-Cevâmi’de bu cami-mescid’ten şöyle sözeder. “ Fi’l-asl bânisi Korucu[1] Mehmed Çelebî İbn Hüseyn olup vakfiyesinin tarihi budur.999. Ve kabri Tokmaktepe nâm mahallin dâmeninde Eyyub’e gidilir iken taraf-ı yemînde […]

İstanbul’un Kaybolan Camileri: Beyoğlu-Kadı Camii/Mescidi – Müfid Yüksel

İstanbul’un Kaybolan Camileri: Beyoğlu-Kadı Camii/Mescidi – Müfid Yüksel

    İstanbul’un Kaybolan Camileri: Beyoğlu-Kadı Camii/Mescidi Müfid Yüksel Cami Beyoğlu İlçesi, Ömer Anî Mahallesi 1486 Ada, 60-61-62 Parselde yer almaktaydı. Ayvansarâyî Hadîkatu’l-Cevâmi’ de bu Cami ile ilgili şu kayda yer vermiştir: “ Bânisi Kutub İbrahim Efendi’dir. Mar’aş ve Medîne-i Münevvere ve Mekke-i Mükerreme pâyeleri ihrâz, ba’dehu İstanbul kadısı olarak azlinden sonra vefat etmişdir. Seng-i […]

İstanbul’un Kaybolan Türbeleri: Beşiktaş 7-8 Hasan Paşa Türbesi – Müfid Yüksel

İstanbul’un Kaybolan Türbeleri: Beşiktaş 7-8 Hasan Paşa Türbesi – Müfid Yüksel

İstanbul’un Kaybolan Türbeleri: Beşiktaş 7-8 Hasan Paşa Türbesi Müfid Yüksel Türbe Beşiktaş’ta Barbaros Hayreddin Paşa türbesinin hizasında yer almaktaydı. Mimar Kemaleddin yapısıdır. Beşiktaş Muhafızı, Sultan II. Abdülhamîd Han’ın ilk dönem alaylı paşalarından biridir. Çorumludur. 1831’de Çorum Kuşsaray’da dünyaya gelmiştir.  İlkin demirci ustası olan babasının yanında çalışmış, sonra askerlik vazifesi ile İstanbul’a gelip, 1853-56 Kırım Muharebesine […]