Bilâd-ı Arab’a/Arap Diyârına Arnavut Askeri Sevkiyâtına Dâir Arşiv Belgeleri-2 . Yemen’de İstihdam Edilmek Üzere Rumeli’den  Sevkedilen  Arnavut Askerleri-1

Bilâd-ı Arab’a/Arap Diyârına Arnavut Askeri Sevkiyâtına Dâir Arşiv Belgeleri-2 . Yemen’de İstihdam Edilmek Üzere Rumeli’den Sevkedilen Arnavut Askerleri-1

Bilâd-ı Arab’a/Arap Diyârına Arnavut Askeri Sevkiyâtına Dâir Arşiv Belgeleri-2 Yemen’de İstihdam Edilmek Üzere Rumeli’den Sevkedilen Arnavut Askerleri-1 (29 Zilhicce 1267/25 Ekim 1851) BOA A.MKT.UM 80/103 29/Z/1267 Rumeli Ordu-yı Hümâyunu Reisine Yemen eyâletinde kuvve-i askeriyenin tezyîdi hakkında mahallinden vukîbulan iş’âra ve tebeyyün eden lüzumuna mebnî eyâlet-i merkûmede istihdâm olunmak üzere ma’rifet-i saâdetleriyle hemen bin nefer başıbozuk […]

Bilâd-ı Arab’a/Arap Diyârına Arnavut Askeri Sevkiyâtına Dâir Arşiv Belgeleri-1. Haleb’e Üç Yüz Arnavut askerinin Sevkine Dâir.

Bilâd-ı Arab’a/Arap Diyârına Arnavut Askeri Sevkiyâtına Dâir Arşiv Belgeleri-1. Haleb’e Üç Yüz Arnavut askerinin Sevkine Dâir.

  Bilâd-ı Arab’a/Arap Diyârına Arnavut Askeri Sevkiyâtına Dâir Arşiv Belgeleri-1   Haleb’e Üç Yüz Arnavut askerinin Sevkine Dâir. (18 Zilhicce 1282/4 Mayıs 1866)   BOA A.MKT.MHM 354/86 18/Z/1282 Huzûr-ı Vâlâ-yı Kâimmâkâmiye Bâzı icraât-ı mahalliyeden bahisle gönderilmesi mukarrer olan üç yüz nefer Arnavut askerinin sür’at-i i’zâmı ifâdesine dâir Halep vilâyetinden alınan telgrafnâme halli manzûr-ı vâlâları buyurulmak […]

İstanbul’un Kaybolan Camileri:  Çivici Limanı Cami-i Şerîfi.  Müfid Yüksel

İstanbul’un Kaybolan Camileri: Çivici Limanı Cami-i Şerîfi. Müfid Yüksel

İstanbul’un Kaybolan Camileri: Çivici Limanı Cami-i Şerîfi Müfid Yüksel Cami, Beyoğlu ilçesi, Tophane’de, 24999 Ada, 13 Parselde yer almaktaydı. Bu cami ile alakalı Ayvansarâyi Hadfika’da şu bilgileri vermektedir: “ Çivici Limanı Mescidi Der Salıpazarı Bânisi Mahmud Çavuş nâm kimesne olup, mahall-i mezkûr fi’l-asl bir çemenzâr namazgâh iken, mezbûr Mahmud Çavuş bârândan muhafaza içün üzerine yalnız […]

Arnavutluk Tarihine Dair Notlar: Debre/Dibra Mebusu İsmail Bey Ve Vefatı-  Müfid Yüksel

Arnavutluk Tarihine Dair Notlar: Debre/Dibra Mebusu İsmail Bey Ve Vefatı- Müfid Yüksel

  Arnavutluk Tarihine Dair Notlar: Debre/Dibra Mebusu İsmail Bey Ve Vefatı Müfid Yüksel 17 Ocak’ta Arnavutluk-Tiran’da Torunu İle Tanıştığımız, 10 Temmuz 1325/23 Temmuz 1909’da Debre’de Toplanan Arnavut Kongerisinin İlk Açılış Merasiminde Füc’eten Vefat Eden Kongre Başkanı, II. Meşrutiyet’te Osmanlı Meclis-i Meb’usânında Debre Mebusu merhum İsmail Bey. Debre Meb’usu Merhum İsmail Bey’in Debre Kongresi Sırasındaki Vefat […]

Selânik İskelesinden Mısır Ordusuna Sevk Edilecek Arnavut Askerleriyle Alakalı Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki 1215/1800-1801 Tarihli Belgelerin Dökümü

Selânik İskelesinden Mısır Ordusuna Sevk Edilecek Arnavut Askerleriyle Alakalı Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki 1215/1800-1801 Tarihli Belgelerin Dökümü

Selânik İskelesinden Mısır Ordusuna Sevk Edilecek Arnavut Askerleriyle Alakalı Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki 1215/1800-1801 Tarihli Belgelerin Dökümü Müfid Yüksel BOA HAT 156/6517- J 17/Ra/1215 Devletlu İnâyetlu Merhametlu Veliyu’n-ni’am Kesîru’l-lutf Ve’l-kerem Efendim Sultânım Hazretleri Devlet ve ikbâl-i ebedî ve übbihet iclâl-i sermedî ile sağ olsun! Arzıhâl-ı bende-i sadâkat-iştimâlleri budur ki, Mîrmîrân-ı kirâmdan sâbıkan Ohri sancağı mutasarrıfı Mahmûd […]

ÖRFİ HUKUK VE SİYASETEN KATL BAĞLAMINDA ŞEYH BEDREDDİN’İN KATLİ- MÜFİD YÜKSEL

ÖRFİ HUKUK VE SİYASETEN KATL BAĞLAMINDA ŞEYH BEDREDDİN’İN KATLİ- MÜFİD YÜKSEL

ÖRFİ HUKUK VE  SİYASETEN KATL BAĞLAMINDA ŞEYH BEDREDDİN’İN KATLİ     MÜFİD YÜKSEL   Örfi Hukuk ya da Örf-i Sultânî “hükümdar ya da emirin sırf kendi iradesine dayanarak Şeri’atın kapsamına girmeyen sahalarda kanun yapabilme selâhiyetine sahip olması” diye açıklanmaktadır. Daha ilerisi, padişahın , hükümdar veya emirin kendi iradesine dayanarak ,şeri’at dışında kanunlar vaz’etmesidir. Bu kanunlara […]

Osmanlı Devletinde Arnavut Paşalar Ve Hayrâtı:  HAFIZ AHMED PAŞA VE FATİH’TEKİ CAMİİ -Müfid Yüksel

Osmanlı Devletinde Arnavut Paşalar Ve Hayrâtı: HAFIZ AHMED PAŞA VE FATİH’TEKİ CAMİİ -Müfid Yüksel

  Osmanlı Devletinde Arnavut Paşalar Ve Hayrâtı. HAFIZ AHMED PAŞA VE FATİH’TEKİ CAMİİ Müfid Yüksel Hafız Ahmed Paşa ile ilgili Mehmed Süreyya’nın Sicill-i Osmani adlı eserinde şu kayıtlar yer almaktadır: Hâfız Ahmed Paşa-Hadım: Arnabûddur. Enderûn-ı Hümâyunda feyz alıp, kilercibaşı olmuşdur. Buradan Kıbrıs beylerbeyliği ile çıkmışdır. 998’de vezâretle Mısır vâlisi olmuşdur. 1003’de Bosna vâlisi oldu. 1005’de […]

KAFKASLARDAKİ SAVAŞ GÜRCİSTAN VE TÜRKİYE –    MÜFİD YÜKSEL

KAFKASLARDAKİ SAVAŞ GÜRCİSTAN VE TÜRKİYE – MÜFİD YÜKSEL

  Kafkaslarla/Gürcistan’la  İlgili 8 Yıl Önceki Bir Yazım:   KAFKASLARDAKİ SAVAŞ GÜRCİSTAN VE TÜRKİYE   MÜFİD YÜKSEL   6 Ağustos Cuma gününden başlayıp, Güney Osetya üzerinde Rusya ile Gürcistan arasındaki 6 günlük savaşa tanık olduk. Gürcistan askerleri 6 Ağustos’ta işgal etmeye başladıkları Güney Osetya’nın başkentinden çekilmelerine karşın savaş yayılma istidâdı gösterip bir süre daha devam […]

Barzani’nin Adnan Menderes’e Ve Celal Bayar’a Filistin’le ilgili gönderdiği Arapça ve Osmanlıca mektuplar

Barzani’nin Adnan Menderes’e Ve Celal Bayar’a Filistin’le ilgili gönderdiği Arapça ve Osmanlıca mektuplar

Şeyh İsmail Barzani’nin Adnan Menderes’e Ve Celal Bayar’a Filistin’le ilgili gönderdiği Arapça ve Osmanlıca mektuplar Müfid Yüksel Barzanî ailesi aslen Siirt”in Şirvan kazasından bir aile olup, 18. Yüzyıl sonlarında, göç ederek Irak Kürdistanı”nın İmadiye kazası yakınlarında Barzan bölgesine yerleşmişlerdir. Bu aileden ilk bilinen şahıs Şeyh Tacuddin (Molla Salih) diyen anılan kimsedir. Ancak aile daha çok […]

Fatih’in Hocası Şeyhülislâm Molla Gürani

Fatih’in Hocası Şeyhülislâm Molla Gürani

Fatih’in Hocası Şeyhülislâm Molla Gürani/Gorânî Müfid Yüksel Molla Gürânî, Şemseddin Ahmed Bin İsmail El-Gurânî, Osmanlı Şeyhülislamlarının dördüncüsü olup, Fatih Sultan Mehmed’in hocası ve Osmanlı devrinin ilk Kürt Şeyhülislâmıdır. Irak Kürdistanı’nın Goran bölgesinde 813/1410-11 tarihinde doğmuştur. Kürdistan’daki medreselerde tahsil-i ulûmunu ikmâl eylemiş bilahare Mısır-Kahire’ye gidip orada tahsiliniilerletmiş ünlü muhaddis İbn Hacer El-Askalânî’den icâzet almıştır. Mısır’da tefsir […]

Viranşehir