Masonluk Ve Ezoterizm

Masonluk Ve Ezoterizm

  Masonluk Ve Ezoterizm Müfid Yüksel Masonluk denince, kamuoyunda genellikle, siyasi ve ictimâî, Siyonist gayelere hizmet eden  uluslar arası gizli bir cemiyet/örgütlenme akla gelir. Bu konuda son on yıllarda yazılan eserler genellikle masonluğun bu yönleri üzerinden daha çok mason olanların isimleri ve şahsiyetleri üzerinde durur. Masonlukla ilgili tanımlamalar söz konusu olduğunda, en fazla mason olan […]

Meşrutiyet Devrinde Kürt Çocuklarınının Eğitimine Mahsus Mektep Açılmasına Dair Arşiv Belgeleri-Müfid Yüksel

Meşrutiyet Devrinde Kürt Çocuklarınının Eğitimine Mahsus Mektep Açılmasına Dair Arşiv Belgeleri-Müfid Yüksel

  Meşrutiyet Devrinde Kürt Çocuklarınının Eğitimine Mahsus Mektep Açılmasına Dair Arşiv Belgeleri Müfid Yüksel  Divanyolu Caddesinde Eski Şerefiye Caddesinde (Piyerloti Caddesi) Hâşim Efendi’ye Ait Hanede Kürt Çocuklarının Talim ve Tedrisine Mahsus Bir Mekteb-i İbtidâî’nin (İlkokul) Açılmasına İzin Verildiğine Dâir 15 Muharrem 1328/27 Ocak 1910 Ve 19 Muharrem 1328/31 Ocak 1910 Tarihli Arşiv Belgeleri. BOA DH.MM […]

Bediüzzaman’ın Vasiyyeti Ve Kabri-Müfid Yüksel

Bediüzzaman’ın Vasiyyeti Ve Kabri-Müfid Yüksel

  Bediüzzaman’ın Vasiyyeti Ve Kabri   Müfid Yüksel   Bediüzzaman Said-i Nursi, 23 Mart 1960 tarihinde, son yolculuğunun son durağı olan Urfa’da İpek Palas otelinde vefat eder ve ertesi gün Ulu Cami’de öğle namazının akabinde kılınan cenaze namazının ardından Mevlid-i Halil dergahınınn eyvanlarından birinde defnedilir.  Kendisine Adana’dan getirilen mermerlerle de bir mezar yaptırılıp, kitabesi dahi […]

Rusya-Türkiye Ve Suriye Hattı. Müfid Yüksel

Rusya-Türkiye Ve Suriye Hattı. Müfid Yüksel

  Rusya-Türkiye Ve Suriye Hattı.   Müfid Yüksel   Hep söylenir, “Çar deli Petro zamanından beri, Rusya sürekli sıcak denizlere, Boğazlara ve Akdeniz’e açılmayı, uzanmayı hayal eder, hedef edinir” diye. Kökenleri Vikinglere dayalı bir topluluğun Slavlaşması ile oluştuğu söylenen Ruslar (Rus adı da Vikingçedir) ilkin Kiev’de kurdukları prenslikle/Knezlik sahneye çıkarlar, daha sonra Moskova knezliği kurulur. […]

Bilâd-ı Arab’a/Arap Diyârına Arnavut Askeri Sevkiyâtına Dâir Arşiv Belgeleri-2 . Yemen’de İstihdam Edilmek Üzere Rumeli’den  Sevkedilen  Arnavut Askerleri-1

Bilâd-ı Arab’a/Arap Diyârına Arnavut Askeri Sevkiyâtına Dâir Arşiv Belgeleri-2 . Yemen’de İstihdam Edilmek Üzere Rumeli’den Sevkedilen Arnavut Askerleri-1

Bilâd-ı Arab’a/Arap Diyârına Arnavut Askeri Sevkiyâtına Dâir Arşiv Belgeleri-2 Yemen’de İstihdam Edilmek Üzere Rumeli’den Sevkedilen Arnavut Askerleri-1 (29 Zilhicce 1267/25 Ekim 1851) BOA A.MKT.UM 80/103 29/Z/1267 Rumeli Ordu-yı Hümâyunu Reisine Yemen eyâletinde kuvve-i askeriyenin tezyîdi hakkında mahallinden vukîbulan iş’âra ve tebeyyün eden lüzumuna mebnî eyâlet-i merkûmede istihdâm olunmak üzere ma’rifet-i saâdetleriyle hemen bin nefer başıbozuk […]

Bilâd-ı Arab’a/Arap Diyârına Arnavut Askeri Sevkiyâtına Dâir Arşiv Belgeleri-1. Haleb’e Üç Yüz Arnavut askerinin Sevkine Dâir.

Bilâd-ı Arab’a/Arap Diyârına Arnavut Askeri Sevkiyâtına Dâir Arşiv Belgeleri-1. Haleb’e Üç Yüz Arnavut askerinin Sevkine Dâir.

  Bilâd-ı Arab’a/Arap Diyârına Arnavut Askeri Sevkiyâtına Dâir Arşiv Belgeleri-1   Haleb’e Üç Yüz Arnavut askerinin Sevkine Dâir. (18 Zilhicce 1282/4 Mayıs 1866)   BOA A.MKT.MHM 354/86 18/Z/1282 Huzûr-ı Vâlâ-yı Kâimmâkâmiye Bâzı icraât-ı mahalliyeden bahisle gönderilmesi mukarrer olan üç yüz nefer Arnavut askerinin sür’at-i i’zâmı ifâdesine dâir Halep vilâyetinden alınan telgrafnâme halli manzûr-ı vâlâları buyurulmak […]

İstanbul’un Kaybolan Camileri:  Çivici Limanı Cami-i Şerîfi.  Müfid Yüksel

İstanbul’un Kaybolan Camileri: Çivici Limanı Cami-i Şerîfi. Müfid Yüksel

İstanbul’un Kaybolan Camileri: Çivici Limanı Cami-i Şerîfi Müfid Yüksel Cami, Beyoğlu ilçesi, Tophane’de, 24999 Ada, 13 Parselde yer almaktaydı. Bu cami ile alakalı Ayvansarâyi Hadfika’da şu bilgileri vermektedir: “ Çivici Limanı Mescidi Der Salıpazarı Bânisi Mahmud Çavuş nâm kimesne olup, mahall-i mezkûr fi’l-asl bir çemenzâr namazgâh iken, mezbûr Mahmud Çavuş bârândan muhafaza içün üzerine yalnız […]

Arnavutluk Tarihine Dair Notlar: Debre/Dibra Mebusu İsmail Bey Ve Vefatı-  Müfid Yüksel

Arnavutluk Tarihine Dair Notlar: Debre/Dibra Mebusu İsmail Bey Ve Vefatı- Müfid Yüksel

  Arnavutluk Tarihine Dair Notlar: Debre/Dibra Mebusu İsmail Bey Ve Vefatı Müfid Yüksel 17 Ocak’ta Arnavutluk-Tiran’da Torunu İle Tanıştığımız, 10 Temmuz 1325/23 Temmuz 1909’da Debre’de Toplanan Arnavut Kongerisinin İlk Açılış Merasiminde Füc’eten Vefat Eden Kongre Başkanı, II. Meşrutiyet’te Osmanlı Meclis-i Meb’usânında Debre Mebusu merhum İsmail Bey. Debre Meb’usu Merhum İsmail Bey’in Debre Kongresi Sırasındaki Vefat […]

Selânik İskelesinden Mısır Ordusuna Sevk Edilecek Arnavut Askerleriyle Alakalı Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki 1215/1800-1801 Tarihli Belgelerin Dökümü

Selânik İskelesinden Mısır Ordusuna Sevk Edilecek Arnavut Askerleriyle Alakalı Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki 1215/1800-1801 Tarihli Belgelerin Dökümü

Selânik İskelesinden Mısır Ordusuna Sevk Edilecek Arnavut Askerleriyle Alakalı Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki 1215/1800-1801 Tarihli Belgelerin Dökümü Müfid Yüksel BOA HAT 156/6517- J 17/Ra/1215 Devletlu İnâyetlu Merhametlu Veliyu’n-ni’am Kesîru’l-lutf Ve’l-kerem Efendim Sultânım Hazretleri Devlet ve ikbâl-i ebedî ve übbihet iclâl-i sermedî ile sağ olsun! Arzıhâl-ı bende-i sadâkat-iştimâlleri budur ki, Mîrmîrân-ı kirâmdan sâbıkan Ohri sancağı mutasarrıfı Mahmûd […]

ÖRFİ HUKUK VE SİYASETEN KATL BAĞLAMINDA ŞEYH BEDREDDİN’İN KATLİ- MÜFİD YÜKSEL

ÖRFİ HUKUK VE SİYASETEN KATL BAĞLAMINDA ŞEYH BEDREDDİN’İN KATLİ- MÜFİD YÜKSEL

ÖRFİ HUKUK VE  SİYASETEN KATL BAĞLAMINDA ŞEYH BEDREDDİN’İN KATLİ     MÜFİD YÜKSEL   Örfi Hukuk ya da Örf-i Sultânî “hükümdar ya da emirin sırf kendi iradesine dayanarak Şeri’atın kapsamına girmeyen sahalarda kanun yapabilme selâhiyetine sahip olması” diye açıklanmaktadır. Daha ilerisi, padişahın , hükümdar veya emirin kendi iradesine dayanarak ,şeri’at dışında kanunlar vaz’etmesidir. Bu kanunlara […]

Viranşehir