Osmanlı Devleti’nde Arnavut Sadrazamlar:  Mustafa Nâilî Paşa

Osmanlı Devleti’nde Arnavut Sadrazamlar: Mustafa Nâilî Paşa

Osmanlı Devleti’nde Arnavut Sadrazamlar: Mustafa Nâilî Paşa Rumeli’de Kesriye’nin Polyan karyesinden İsmail Bey’in oğludur. 1213/1798 tarihinde Polyan’da dünyaya gelmiştir. Küçük çocukken Sadrazam Yusuf Ziya Paşa’nın maiyetinde Mısır’a giderek El-Ariş kalesini Fransızlardan geri alıp, önce Mirmiranlık, sonra Mısır valiliğine yükselen dayısı Tahir Paşa’nın refakatine verilmiştir. Dayısının ölümüne kadar orada kalır. 1224/1809’da diğer dayısı Hasan Paşa tarafından […]

Medîne-i Münevvere (İstasyon) Müzesinde Bulunan, Muaviye bin Ebî Süfyân’a Ait Su Seddi İnşâ Kitâbesi

Medîne-i Münevvere (İstasyon) Müzesinde Bulunan, Muaviye bin Ebî Süfyân’a Ait Su Seddi İnşâ Kitâbesi

  Medîne-i Münevvere (İstasyon) Müzesinde Bulunan, Muaviye bin Ebî Süfyân’a Ait Su Seddi İnşâ Kitâbesi. بسم الله الرحمن الرحيم هذا السدّ لعبدالله معويه اميرالمؤمنين اللهمّ برك له فيه ربّ السموت و الارض و بنه ابو رداد مولی عبدالله بن عباس بحو ل الله و قوّته و قام عليه كثير بن ا لصلت و ابو موسی […]

Masonluk Ve Ezoterizm

Masonluk Ve Ezoterizm

  Masonluk Ve Ezoterizm Müfid Yüksel Masonluk denince, kamuoyunda genellikle, siyasi ve ictimâî, Siyonist gayelere hizmet eden  uluslar arası gizli bir cemiyet/örgütlenme akla gelir. Bu konuda son on yıllarda yazılan eserler genellikle masonluğun bu yönleri üzerinden daha çok mason olanların isimleri ve şahsiyetleri üzerinde durur. Masonlukla ilgili tanımlamalar söz konusu olduğunda, en fazla mason olan […]

Meşrutiyet Devrinde Kürt Çocuklarınının Eğitimine Mahsus Mektep Açılmasına Dair Arşiv Belgeleri-Müfid Yüksel

Meşrutiyet Devrinde Kürt Çocuklarınının Eğitimine Mahsus Mektep Açılmasına Dair Arşiv Belgeleri-Müfid Yüksel

  Meşrutiyet Devrinde Kürt Çocuklarınının Eğitimine Mahsus Mektep Açılmasına Dair Arşiv Belgeleri Müfid Yüksel  Divanyolu Caddesinde Eski Şerefiye Caddesinde (Piyerloti Caddesi) Hâşim Efendi’ye Ait Hanede Kürt Çocuklarının Talim ve Tedrisine Mahsus Bir Mekteb-i İbtidâî’nin (İlkokul) Açılmasına İzin Verildiğine Dâir 15 Muharrem 1328/27 Ocak 1910 Ve 19 Muharrem 1328/31 Ocak 1910 Tarihli Arşiv Belgeleri. BOA DH.MM […]

Bediüzzaman’ın Vasiyyeti Ve Kabri-Müfid Yüksel

Bediüzzaman’ın Vasiyyeti Ve Kabri-Müfid Yüksel

  Bediüzzaman’ın Vasiyyeti Ve Kabri   Müfid Yüksel   Bediüzzaman Said-i Nursi, 23 Mart 1960 tarihinde, son yolculuğunun son durağı olan Urfa’da İpek Palas otelinde vefat eder ve ertesi gün Ulu Cami’de öğle namazının akabinde kılınan cenaze namazının ardından Mevlid-i Halil dergahınınn eyvanlarından birinde defnedilir.  Kendisine Adana’dan getirilen mermerlerle de bir mezar yaptırılıp, kitabesi dahi […]

Rusya-Türkiye Ve Suriye Hattı. Müfid Yüksel

Rusya-Türkiye Ve Suriye Hattı. Müfid Yüksel

  Rusya-Türkiye Ve Suriye Hattı.   Müfid Yüksel   Hep söylenir, “Çar deli Petro zamanından beri, Rusya sürekli sıcak denizlere, Boğazlara ve Akdeniz’e açılmayı, uzanmayı hayal eder, hedef edinir” diye. Kökenleri Vikinglere dayalı bir topluluğun Slavlaşması ile oluştuğu söylenen Ruslar (Rus adı da Vikingçedir) ilkin Kiev’de kurdukları prenslikle/Knezlik sahneye çıkarlar, daha sonra Moskova knezliği kurulur. […]

Bilâd-ı Arab’a/Arap Diyârına Arnavut Askeri Sevkiyâtına Dâir Arşiv Belgeleri-2 . Yemen’de İstihdam Edilmek Üzere Rumeli’den  Sevkedilen  Arnavut Askerleri-1

Bilâd-ı Arab’a/Arap Diyârına Arnavut Askeri Sevkiyâtına Dâir Arşiv Belgeleri-2 . Yemen’de İstihdam Edilmek Üzere Rumeli’den Sevkedilen Arnavut Askerleri-1

Bilâd-ı Arab’a/Arap Diyârına Arnavut Askeri Sevkiyâtına Dâir Arşiv Belgeleri-2 Yemen’de İstihdam Edilmek Üzere Rumeli’den Sevkedilen Arnavut Askerleri-1 (29 Zilhicce 1267/25 Ekim 1851) BOA A.MKT.UM 80/103 29/Z/1267 Rumeli Ordu-yı Hümâyunu Reisine Yemen eyâletinde kuvve-i askeriyenin tezyîdi hakkında mahallinden vukîbulan iş’âra ve tebeyyün eden lüzumuna mebnî eyâlet-i merkûmede istihdâm olunmak üzere ma’rifet-i saâdetleriyle hemen bin nefer başıbozuk […]

Bilâd-ı Arab’a/Arap Diyârına Arnavut Askeri Sevkiyâtına Dâir Arşiv Belgeleri-1. Haleb’e Üç Yüz Arnavut askerinin Sevkine Dâir.

Bilâd-ı Arab’a/Arap Diyârına Arnavut Askeri Sevkiyâtına Dâir Arşiv Belgeleri-1. Haleb’e Üç Yüz Arnavut askerinin Sevkine Dâir.

  Bilâd-ı Arab’a/Arap Diyârına Arnavut Askeri Sevkiyâtına Dâir Arşiv Belgeleri-1   Haleb’e Üç Yüz Arnavut askerinin Sevkine Dâir. (18 Zilhicce 1282/4 Mayıs 1866)   BOA A.MKT.MHM 354/86 18/Z/1282 Huzûr-ı Vâlâ-yı Kâimmâkâmiye Bâzı icraât-ı mahalliyeden bahisle gönderilmesi mukarrer olan üç yüz nefer Arnavut askerinin sür’at-i i’zâmı ifâdesine dâir Halep vilâyetinden alınan telgrafnâme halli manzûr-ı vâlâları buyurulmak […]

İstanbul’un Kaybolan Camileri:  Çivici Limanı Cami-i Şerîfi.  Müfid Yüksel

İstanbul’un Kaybolan Camileri: Çivici Limanı Cami-i Şerîfi. Müfid Yüksel

İstanbul’un Kaybolan Camileri: Çivici Limanı Cami-i Şerîfi Müfid Yüksel Cami, Beyoğlu ilçesi, Tophane’de, 24999 Ada, 13 Parselde yer almaktaydı. Bu cami ile alakalı Ayvansarâyi Hadfika’da şu bilgileri vermektedir: “ Çivici Limanı Mescidi Der Salıpazarı Bânisi Mahmud Çavuş nâm kimesne olup, mahall-i mezkûr fi’l-asl bir çemenzâr namazgâh iken, mezbûr Mahmud Çavuş bârândan muhafaza içün üzerine yalnız […]

Arnavutluk Tarihine Dair Notlar: Debre/Dibra Mebusu İsmail Bey Ve Vefatı-  Müfid Yüksel

Arnavutluk Tarihine Dair Notlar: Debre/Dibra Mebusu İsmail Bey Ve Vefatı- Müfid Yüksel

  Arnavutluk Tarihine Dair Notlar: Debre/Dibra Mebusu İsmail Bey Ve Vefatı Müfid Yüksel 17 Ocak’ta Arnavutluk-Tiran’da Torunu İle Tanıştığımız, 10 Temmuz 1325/23 Temmuz 1909’da Debre’de Toplanan Arnavut Kongerisinin İlk Açılış Merasiminde Füc’eten Vefat Eden Kongre Başkanı, II. Meşrutiyet’te Osmanlı Meclis-i Meb’usânında Debre Mebusu merhum İsmail Bey. Debre Meb’usu Merhum İsmail Bey’in Debre Kongresi Sırasındaki Vefat […]

Viranşehir