Musul Vilâyeti Nâibi Ve Vâli Vekîli Yusuf Sıdkı Mardînî’nin Yezidî Topluluğu İle İlgili Sadrazamlık Makâmına Yazdığı Tezkire:

 

Musul Vilâyeti Nâibi Ve Vâli Vekîli Yusuf Sıdkı Mardînî’nin Yezidî Topluluğu İle İlgili Sadrazamlık Makâmına Yazdığı Tezkire:

 

Musul Vilâyeti

 

Mektûbî Kalemi

 

Aded: 64

 

Huzûr-ı âlî-i hazret-i Sadâret-i Uzmâ’ya

 

Dîn-i mübîn-i İslâmı kabûle müheyyâ bulundukları Fırka-i Islâhiyye Kumandanı

Ferik Ömer Vehbi Paşa hazretleri tarafından çekilüp, manzûr-ı âlî buyurulan

Telgrafnâmede iş‘âr olunan Yezîdîlerin nezdine îcâbı kadar hâce i‘zâmı ve sâkin

oldukları mahalde câmi‘ ve mekâtib inşâsı muktezâ-yı irâde-i seniyye-i hilâfetpenâhîden

olmağla bunların ihtidâsı kat‘iyyen tebeyyün eyledigi hâlde oralarda mesâcid ve mekâtib inşâsı içün keyfiyetin bi’l-etrâf müzâkeresiyle bâ-mazbata arz ve

inhâsı şeref-vârid olan 5 Agustos sene [1]308 târîhli telgrafnâme-i sâmî-i Sadâret-penâhî’lerinde irâde ve fermân buyurulmuşdur. Kumandan-ı müşârun-ileyh hâzır

oldugu hâlde meclis-i âcizânemizce cereyân eden müzâkere netîcesinde, kabûl-i

İslâmiyyetle mes‘ûd ve müşerref Yezîdî tâ’ifesiyle Musul’un cânib-i şarkîsinde ahâlîsi

fırak-ı dâlleden bulunan ve kezâlik dîn-i mübîn-i İslâmı kabûl eden Şebek

karyelerinden yek diğerine kurbiyyet ve münâsebet-i mevki‘iyyeleri mesâcid ve

mekâtib inşâsına elverişli olan ve mevki‘leri ta‘yîn kılınan on bir karyede birer havli

ve içinde biri mescîd ve diğeri mekteb ve üçüncüsü hoca ve bevvâbın ikâmetine

mahsûs kebîr üç oda ile bir sağîr oda ve bir abdesthâneden ibâret olmak üzre on bir

dâirenin kârgîr olarak yirmişer binden iki yüz yirmi bin guruş masrafla inşâsı ve

dâimî sûretde bulunup, onlara karşı lisân-ı münâsib ve üslûb-ı hakimâne ile icrâ-yı

va‘az u nesâyih ve edâ-yı salât-ı hamse ile etfâllerinin ta‘lîm ve terbiyesi içün on bir

mu‘allim-i evvel ve ol mikdâr mu‘allim-i sânî ve on bir nefer de bevvâb ve Şeyh

Adiyy hazretlerinin medfûn olduğu mahalde bulunan medresede dahi sûret-i dâimede

icrâ-yı tedrîs-i ulûm-ı âliyye ile meşgûl bulunmak üzre haysiyyetli bir müderris ve

yirmi nefer talebenin bulundurulması ve bunların te’mîn-i idâreleri zımnında

müderrise, şehriye bin ve mu‘allim-i evvellere dörder [yüz] ve mu‘allim-i sânî

hocalara ikişer [yüz] ve talebelere yüzer ve bevvâblara otuzar guruş ma‘âşlar tahsîs ve

ta‘yîn olunacak hâceler lisân-ı Kürdî ve Arabîye âşinâ ve dekâ’ik-i siyâsiyyeye dânâ

ve hakâ’ik-i dîniyyeye vâkıf ve mizâc u tavr u misvârlarıyla ma‘lûmât-ı mahalliyeye

ârif zevâtdan olması ve Der-sa‘âdet’den gönderileceği irâde buyurulan hâceler (hocalar)

bunların lisân ve emzicelerine ve ma’lûmât-ı mahalliyyeye kemâ-yenbağî vukûf-ı

tâmları olmamasından ve bu kadarcık ma‘âş ile buraca idâreleri müşkil olup, bir takım

masraf ihtiyârıyla irsâlinden bir fâide hâsıl olamayacağı emsâli delâletiyle müsbet

olup ve Musul vilâyetinde bu sıfat ile muttasıf hâceler (hocalar) bulunduğu ve ol mikdâr

ma‘âşlarla tedâriki kâbil olduğu cihetle buradan intihâb ve ta‘yîn ve irsâlleri hâlinde

bunların kabûl-ı İslâmiyyet ve râh-ı hidâyetde isbât ve metânet-i dîniyyelerini mûcib

olacagı bi’l-etrâf te’emmül ve tedebbür ve kumandan-ı müşârun-ileyh ile bi’l-istişâre

meclis-i âcizânemizce tensîb ve mütâla‘a kılınarak mekâtib ve mesâcid inşâ olunacak

mahallerin ta‘yîn-i mevki‘leriyle masarif-i inşâ’iyye ve ma‘âşâtın mikdârını mübeyyin

tanzîm olunan pusula leffen huzûr-ı celîl-i Sadâret-penâhîleri’ne arz u takdîm kılınmış

ve icrâ-yıîcâbı mütevakkıf-ı emr ü irâde-i celîle-i fehâmet-penâhîleri bulunmuşdur. Ol

bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.

 

Fî 27 Muharrem sene [1]310

 

Ve

 

Fî 8 Agustos sene [1]308

 

Ed-dâ‘î           (ve vilâyet meclisi a’zalarının mühürleri)

 

Vekîl-i Vâlî Nâ’ib-i Musul: Es-Seyyid Yusuf Sıdkı

 

 

 

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir